Lập trình tool lấy dữ liệu từ web

  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình web
  • 08/09 lúc 19:01
  • .
Ngân sách
2,000,000 đ - 4,000,000 đ

Thông tin liên hệ với công ty :

 

.

Yêu cầu của người đăng việc:

Yêu cầu công việc

Lập trình công cụ với chức năng: 

- lấy thông tin list mã doanh nghiệp từ file (excel) sau đó

- lấy thông tin báo cáo tài chính các năm (cả các năm trước của doanh nghiệp) và đẩy vào 1 file excel. 

Ví dụ: doanh nghiệp ACB. 

https://finance.vietstock.vn/ACB/tai-chinh.htm (chỉnh lại thành theo Năm, tỷ). Rồi lấy các năm về vào 1 file excel (như file đính kèm)